Regulamin aplikacji

Ostatnia aktualizacja - 29 lutego 2024 r.
Wszelkie pytania lub niejasności związane z niniejszym dokumentem prosimy zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres:  iod@soccerskills.pl

Regulamin aplikacji mobilnej SPM Services prosta spółka akcyjna

§ 1.Definicje

Regulamin aplikacji mobilnej nadaje następujące znaczenie poniższym pojęciom:

 • Regulamin – niniejszy dokument, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 • Usługodawca – SPM Services prosta spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 0000991610, NIP: 5472233116, REGON: 523088636; dalej również: „SPM” lub „Usługodawca”;
 • Aplikacja – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika w ramach aplikacji mobilnej Soccer Skills PRO, której właścicielem jest SPM.
 • Użytkownik – osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi.
 • Login lub Identyfikator – indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika.
 • Hasło – ciąg liter, znaków specjalnych (myślnik, podkreślnik) oraz cyfr o długości przynajmniej 8 znaków – określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się przez Użytkownika do Aplikacji.
 • Konto – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Aplikacji, w wybranym przez Użytkownika wariancie wskazanym w Aplikacji.
 • Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową.
 • Opłata Abonamentowa – łączna opłata z tytułu posiadania Konta, liczona w okresach miesięcznych, w wysokości określonej w Wariancie Abonamentowym.
 • Wariant Abonamentowy – odpłatne Konto dostępne w Aplikacji.
 • Zmiana Parametrów Konta – ulepszenie wybranych parametrów Konta dokonane na żądanie Użytkownika, poprzez wybór jednego z typów Konta oraz dokonanie odpowiedniej opłaty. Zmiana parametrów Konta następuje w chwili otrzymania przez Usługodawcę wiadomości o wpłacie kwoty w wysokości ustalonej w Cenniku.
 • Cennik – oferta przedstawiająca porównanie możliwości i cen Wariantów Abonamentowych. Cennik jest udostępniony pod adresem: soccerskills.pro
 • Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w Aplikacji.
 • Dane – zestawienie danych zgromadzonych w Aplikacji według parametrów określonych przez Usługodawcę lub Użytkownika.
 • Usługi – Usługi związane z korzystaniem z Aplikacji, świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawo administracji Kontem.
 • Panel Ustawień Konta – podstrona Aplikacji, na której Administrator Konta może edytować ustawienia Konta, będącą częścią Systemu.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 • Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez SPM.
 • Z Aplikacji mogą korzystać osoby pełnoletnie tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 • Podmiotem świadczącym Usługi jest Usługodawca.
 • Komunikacja pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem odbywa się w języku polskim.
 • O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują inaczej, każdy Użytkownik może komunikować się z Usługodawcą poprzez:
 • drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail: info@soccerskills.pro;
 • na piśmie, na adres SPM:  ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała.
 • O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują inaczej Usługodawca może komunikować się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem są wiadomości e-mail.
 • Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Dostęp do Aplikacji mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w  sposób wskazany w Regulaminie.
 • Warunkiem korzystania z Konta, Aplikacji oraz z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie. Użytkownik może przyjąć Regulamin poprzez kliknięcie na przycisk lub zaznaczenie „akceptuję Regulamin” podczas rejestracji Użytkownika.

§ 3. Wymagania techniczne

 • Usługi świadczone przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet.
 • Korzystanie z Usług jest możliwe za pośrednictwem:
 • aplikacji mobilnej.
 • W celu prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik powinien spełnić minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet oraz posiadające oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wyświetlanie stron internetowych (np. przeglądarkę internetową) lub umożliwiające zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji;
 • posiadać konto e-mail;
 • posiadać połączenie z siecią Internet;
 • posiadać telefon komórkowy lub podobne urządzenie, umożliwiające odbieranie wiadomości SMS.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z  zachowaniem całości i kompletności przesyłanych danych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji oraz Usług.

§ 4. Rejestracja Konta Użytkownika

 • Usługodawca informuje, że dostęp do Aplikacji możliwy jest po Rejestracji Konta.
 • Rejestracja następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego w Aplikacji, w którym Użytkownik zobowiązany jest wypełnić odpowiednie rubryki formularza. Po Rejestracji Użytkownik może korzystać z aplikacji.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika, następujących informacji:
 • Wybranego typu Konta;
 • Indywidualnej nazwy konta - Loginu;
 • Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;
 • Hasła dostępu dla Użytkownika.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.

 • Użytkownik jest uprawniony do Rejestracji Konta także za pośrednictwem portalów trzecich, takich jak Facebook czy Google. Rejestracja Konta poprzez portale trzecie upoważnia SPM do wstępnego wypełnienia pól rejestracyjnych i/lub do korzystania z danych uwierzytelniających portalu trzeciego. Użytkownik niniejszym potwierdza, że jest świadomy, że łącząc Konta z kontem na innym portalu zobowiązuje się również przestrzegać warunków i zasad mających zastosowanie do innego portalu, jeżeli taka funkcjonalność jest udostępniana przez Usługodawcę.
 • Użytkownik jest uprawniony w dowolnym czasie do zmiany typu Konta, poprzez Zmianę Parametrów Konta przez Administratora Konta w Panelu Ustawień Konta oraz uiszczenie odpowiedniej Opłaty Abonamentowej.
 • Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru Wariantu Abonamentowego dla dalszego okresu korzystania z Usług Usługodawcy, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty Opłaty Abonamentowej w kwocie odpowiadającej wybranemu Wariantowi, zgodnej z Cennikiem obowiązującym na dzień dokonania wyboru.
 • Uiszczenie Opłaty Abonamentowej oznacza rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
 • W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 • Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

§ 5. Zasady korzystania z Konta

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz polityką prywatności.
 • Korzystanie przez Użytkownika Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody SPM.
 • Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 • Użytkownik jest świadomy, że jest uprawniony do udostępniania treści z Aplikacji, w  szczególności wyników sportowych, na innych portalach i jednocześnie jest on zobowiązany do przestrzegania zasad korzystania z portalu trzeciego i ponosi on pełną odpowiedzialność za treści przez siebie opublikowane.
 • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić SPM o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Aplikacji oferowanych przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 • podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuści się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
 • dopuści się innych zachowań nagannych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzecznych z celami utworzenia Systemu lub godzących w dobre imię Usługodawcy.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Konta lub Aplikacji, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Usługodawcy.
 • W przypadku pozbawienia uprawnień do korzystania z Aplikacji lub ograniczenia dostępu w przypadkach określonych w ust. 8, Usługodawca nie zwraca uiszczonej Opłaty Abonamentowej.
 • Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Aplikacji będące powiązane z Użytkownikiem również zostaną usunięte, za wyjątkiem danych administrowanych przez innych Użytkowników. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z Konta.

§ 6. Opłata abonamentowa

 • Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę jest odpłatne, z wyjątkiem bezpłatnej wersji.
 • Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Wariantów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym Stronie internetowej oraz w Aplikacji.
 • Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.
 • Zapłata Opłaty Abonamentowej nastąpi za pośrednictwem Apple Store oraz Google Play Store.
 • Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania przez Usługodawcę wpłaty na wskazanym rachunku bankowym. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 • Subskrypcja może być anulowana w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie, bez okresu wypowiedzenia za pośrednictwem funkcjonalności wskazanych w Aplikacji.
 • Użytkownik ma możliwość wybrania możliwości cyklicznych płatności za subskrypcję tj. 1 lub 12 miesięcy. W przypadku braku anulowania subskrypcji, zostanie ona przedłużona o wcześniej wybrany przez użytkownika interwał czasowy.
 • W przypadku Zmiany Parametrów Konta zmianę uznaje się za poczynioną w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy Opłaty Abonamentowej.
 • Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji o sposobach dokonania Opłaty Abonamentowej.
 • Wszelkie zmiany w Cenniku będą ogłaszane na Stronie internetowej lub w Aplikacji oraz będą obowiązywać Użytkowników dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Systemu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

§ 7. Przerwy techniczne

 • Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Aplikacji i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 • Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

§ 8. Ochrona Danych Osobowych

 • W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 • Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące osobie, której dane są przetwarzane, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce Prywatności, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcę.
 • Usługodawca jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Usługodawca zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Usługodawca zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Usługodawca oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Usługodawcy zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Aplikacji,
 • zapamiętanie preferencji Użytkownika, w tym wyboru wariantu językowego Aplikacji.
 • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Aplikacji oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 • Usługodawca oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Usługodawcy na adres email wskazany w zakładce Strony internetowej „Kontakt”.
 • Usługodawca informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji adresu poczty elektronicznej. Wszelkie wiadomości przesłane na adres wskazany w formularzu rejestracji lub Panelu Ustawień Konta uważa się w razie wątpliwości za doręczone.

§ 9. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pytania dotyczące użytkowania Konta lub Aplikacji należy przesyłać na adres poczty elektronicznej info@soccerskills.pro z dopiskiem „Reklamacja”.
 • Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.
 • Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres email info@soccerskills.pro

§ 10. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają nadal ważne i wiążące dla Użytkowników.
 • SPM zastrzega możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na stronie internetowej soccerskills.pro.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2024.