Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja - 14 marca 2024 r.
Wszelkie pytania lub niejasności związane z niniejszym dokumentem prosimy zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres:  info@soccerskills.pro

SPM Services prosta spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy   w   Bielsku-Białej,   VIII   Wydział   Gospodarczy   Krajowego   Rejestru Sądowego   pod   numerem   KRS   0000991610,   NIP:   5472233116,   REGON:523088636 (dalej: „SPM”)  dokładamy wszelkich starań by chronić i szanować Twoją   prywatność.   Niniejszy   dokument   (łącznie   z   Regulaminem   i   innymidokumentami,   do  których   się   odwołuje)   ustala   zasady,   według   których przetwarzamy wszelkie dane osobowe przekazane przez Ciebie lub udostępnionenam   przez   innych   administratorów.   Określa   on   także   wszelkie   obowiązki przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji SoccerSkills PRO.   Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady korzystania przez Aplikację Soccer Skills PRO z plików Cookies w zakresie przechowywania na Twoich Urządzeniach informacji oraz uzyskiwania dostępu do tych informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera także wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”) i określa przede   wszystkim   podstawowe   zasady   ochrony   Twoich   Danych   osobowych stosowane przez nas – SPM, jako administratora Twoich Danych osobowych, wtym określa cel, zakres i okres, przez jaki będą przetwarzane przez nas Twoje Dane osobowe; opisuje komu i na jakich zasadach SPM może udostępnić Twoje Dane osobowe; zawiera informacje o Twoich uprawnieniach, jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez SPM Twoich Danych osobowych.

1. Postanowienia ogólne

Jesteś   odpowiedzialny   za   zapoznanie   się   z   polityką   prywatności   stron internetowych, do których może prowadzić nasza Strona lub Usługa. Nasza stronai/lub Usługa może zawierać odwołania do innych stron lub usług. Nie bierzemy odpowiedzialności  za   politykę   prywatności   podmiotów   trzecich   i   za   treści znajdujące   się   na   ich   stronach   internetowych   i/lub   usługach. Zachowujemy prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej Stronie internetowej.

Kim jesteśmy?

SPM Services prosta spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy   w   Bielsku-Białej,   VIII   Wydział   Gospodarczy   Krajowego   Rejestru Sądowego   pod   numerem   KRS   0000991610,   NIP:   5472233116,   REGON:523088636.

2. Informacje, które zbieramy od Ciebie

Nasza Usługa – aplikacja Soccer Skills PRO jest programem online do sprawdzania talentów piłkarskich dzieci i młodzieży, która na podstawie testów umiejętności dobiera indywidualne plany treningowe i daje możliwość porównania potencjału piłkarskiego   Użytkownika   do   innych   piłkarzy,   w   tym   do   profesjonalnych zawodników.   Przechowuje   informacje,   w   takiej   formie,   w   jakiej   zostały wprowadzone   przez   Ciebie.   Przechowujemy   tylko   informacje,   które   zostały wprowadzone przez Ciebie lub zostały zaimportowane automatycznie za zgodą lub   prośbą   użytkownika.   Dane   wprowadzone   lub   zaimportowane   przez użytkowników pozostają ich własnością i nie będziemy ich wykorzystywać i upubliczniać bez Twojej zgody.

Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować w Aplikacji ("Usługa") zostaniesz poproszony o wprowadzenie wybranych informacji o Tobie. Wprowadzając powyższe dane osobowe zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie Twoich danych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Możemy także zbierać informacje dotyczące Twojego korzystania z Usługi, a także informacje o Tobie z korespondencji e-mail, którą z nami prowadzisz lub z informacji,   które   przesyłasz   na   naszą   stronę.   Zobowiązujemy   się   do wykorzystywania tych informacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym dokumencie.

Wszelkie Twoje dane osobowe, które posiadamy i przetwarzamy - otrzymujemytylko i wyłącznie bezpośrednio od Ciebie. Niezbędna jest do tego zgoda Twoja lubTwojego administratora konta.

Zbieramy   i   przetwarzamy   Twoje   imię   i   nazwisko,   adres   e-mail,   adres   IP, informacje o przeglądarce internetowej oraz inne dane udostępnione przez Twoją przeglądarkę (np. strona odesłania, język, strefa czasowa itp.)

Ciasteczko (cookies) jest tekstowym łańcuchem informacji przechowywanym przez   Twoją   przeglądarkę   w   momencie   przeglądania   strony   internetowej. Ciasteczka są wykorzystywane przez Usługę w celach zapewnienia ciągłości sesji po logowaniu, przygotowywania anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania   z   aplikacji,   przechowywania   preferencji   użytkownika   oraz umożliwienia działania funkcji "Zapamiętaj mnie na tym komputerze". Proszę pamiętać, że nie należy korzystać z tej opcji używając komputerów dostępnych dla   większej   liczby   użytkowników   (kafejkach   internetowych,   czytelniach, bibliotekach itp.).

Ciasteczka nie zawierają danych osobowych.

3. Kto posiada dostęp do danych

Ty   decydujesz,   kto   ma   dostęp   do   Twoich   danych.   Wprowadzone   dane   lub zaimportowane na żądanie przez użytkowników Twojej organizacji są bezpiecznie przechowywane w naszej bazie danych, do której mają dostęp tylko określeni
pracownicy naszej firmy. Twój administrator ("Administrator") ma pełną kontrolę nad listą użytkowników Twojej organizacji, może umożliwić dostęp do Usługi (zaprosić użytkownika). Wprowadzenie nazwy użytkownika (e-mail, login) i hasła jest   niezbędne   do   uzyskania   dostępu   do   Twoich   danych   (Usługa   wymaga zalogowania).   Obowiązkiem   każdego   z   użytkowników   jest   utrzymywanie bezpieczeństwa hasła. Obowiązkiem Administratora jest upewnienie się, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do danych (są zaproszone do programu). Żaden z naszych pracowników lub osób trzecich nie posiada możliwości poznania lub odtworzenia hasła do Usługi, co oznacza, że nie jest w stanie zalogować się do Twojego konta, bez uprzedniej zgody wydanej przez Twojego Administratora.

4. Osoby poniżej 18 roku życia

Korzystanie z Usługi jest możliwe tylko przez osoby pełnoletnie – osoby, które ukończyły co najmniej 18 rok życia. Jeśli masz poniżej 18 roku życia zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za zgodą rodziców, opiekunów prawnych oraz administratora danych osobowych.

5. Dane kart kredytowych

Nie   przechowujemy   danych   finansowych,   w   tym   numerów   i   kodów   kart kredytowych i nie mogą być one użyte przez naszych pracowników. Wszelkie dane płatności są przechowywane i obsługiwane przez firmę Apple oraz Google.

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13ust. 1 i ust. 2 i art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem   danych   osobowych   i   w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest SPM Services prosta spółka akcyjna, ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000991610, NIP: 5472233116, REGON: 523088636.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@soccerskills.pro  lub wysyłając pisemną wiadomość na adres: ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez SPM, jest niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze. Przetwarzamy Twojedane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową - zatem podstawą przetwarzania przez SPM Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) , b), c), f) RODO.

W związku z powyższym będziemy przetwarzać Twoje dane lub dane Zawodnika, którego jesteś opiekunem w następujących celach:

a) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym, kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub wysyłania Ci na Twój adres e-mail lub
numer telefonu informacji o naszych usługach lub innych naszych informacji handlowych, informacji o płatnościach, powiadomieniach z Usługi, przetwarzania Twojego wizerunku w celu wykorzystywania do rozpowszechniania Twoich zdjęć i materiałów filmowych z imprez w Internecie oraz portalach społecznościowych – art.6 ust.1 lit. a) RODO. We wszystkich przypadkach możesz zrezygnować w każdym momencie z dalszego otrzymywania danego typu wiadomości. Jeżeli w którymkolwiek momencie zmienisz zdanie o otrzymywaniu korespondencji od nas, powiadom nas, a my usuniemy Twój adres e-mail z naszej listy mailingowej i Twój numer telefonu z naszej bazy;
b) w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji oraz w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy na   korzystanie   z  usług   SPM   -   art.6   ust.1   lit.   b)   RODO;
c)   w   celu   obsługi   zgłaszanych   reklamacji   -   art.6   ust.1   lit.   c)   RODO;
d) w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących   obowiązku   zbierania   lub   przechowywania   niektórych   danych osobowych przez określony czas wynikających np. z ustaw podatkowych, ustawy
o rachunkowości, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub   ustawy   Prawo   telekomunikacyjne   –   art. 6   ust.1   lit.   c)   RODO.
e) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – art.   6   ust.1   lit.   f)   RODO,   tj. w celu:
• ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi   przez   nas   usługami lub prowadzoną przez nas działalnością;
•   monitorowania   Twojej   aktywności   w   naszych   serwisach   internetowych   i systemach informatycznych lub aplikacjach np. przy pomocy plików Cookies lub innych   wykorzystywanych   przez   nas   narzędzi;
• monitorowania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług lub za pośrednictwem naszych systemów   informatycznych   lub   aplikacji;
• marketingu bezpośredniego produktów lub świadczonych przez nas usług w celu   poinformowania   Ciebie   o   naszych   ofertach   lub   przekazania   Ci   innych informacji   handlowych;
f) SPM nie będzie przetwarzał Twoich Danych w innych celach niż te wskazane powyżej.

Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje Dane osobowe w innym celu, niż te w jakim je zebraliśmy i o których Cię poinformowaliśmy, to poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

ZAKRES PRZETWARZANIA PRZEZ PROTRAINUP DANYCH OSOBOWYCH

a) dane, które Ty nam udostępniłeś poprzez wypełnienie formularza lub rejestrując się w naszym serwisie internetowym, systemie informatycznym lub aplikacji:
- Twoje Imię i nazwisko,
- telefon,
- wizerunek,
- ID użytkownika,

- e-mail.
b) dane, które zostały nam zgodnie z prawem udostępnione lub powierzone przez innych administratorów:
- imię i nazwisko Zawodnika (Twojego dziecka) - w przypadku profilu Zawodnika,
- płeć,
- narodowość,
- wizerunek,
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania,
- Twój PESEL,
- PESEL Zawodnika (Twojego dziecka) lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL,

- id użytkownika.
c) dane statystyczne nawiązujące do procesu szkoleniowego jak:
- wyniki testów (np. test żonglerki);
- statystyki meczowe (bramki, asysty itd),
- dane z obserwacji/oceny zawodnika (umiejętności zawodnika).
d) dane, które zostały nam udostępnione przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług, serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji, za pośrednictwem plików Cookies.

ODBIORCY DANYCH

Stosujemy najwyższe standardy przy przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych,   które   zostały   nam   przez   Ciebie   udostępnione,   aby   zapobiec niepowołanemu dostępowi do tych danych przez osoby nieuprawnione. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie takim podmiotom jak:

- podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu;

- partnerom handlowym;

- podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;

- osobom wykonującym na naszą rzecz czynności na podstawie umów opracę lub umów cywilnoprawnych.

Wszelkie podmioty upoważnione do przetwarzania, a także którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy czy też podmioty, którym udostępniono Twoje dane osobowe zobowiązane do są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Twoich danych bez zgody i wiedzy Administratora danych.

OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje Dane tak długo jak będzie to niezbędne do realizacjii świadczenia Usługi, w której posiadasz konto (jesteś właścicielem konta lub jego użytkownikiem). W związku z powyższym na podstawie zawartej z Tobą umowy –przetwarzanie Twoich Danych osobowych będzie trwało przez cały okres jej obowiązywania   a   następnie   Twoje   Dane   będą   przechowywane   w   celach archiwizacyjnych (wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa) lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy; napodstawie wyrażonej nam przez Ciebie zgody - Twoje Dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody; w przypadku przetwarzania Twoich Danych osobowych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora– będziemy przetwarzać Twoje Dane dopóki niezbędne jest to do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

- uzyskania informacji o swoich danych osobowych,

- dostępu do ich treści (napodstawie art.15 RODO),

- wnioskowania o sprostowanie (poprawianie) danych (na podstawie art. 16RODO),

- pisemnego uzasadnionego żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17RODO),

- ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),

- przenoszenia danych (na podstawie art.20 RODO),

- złożenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych (na podstawieart. 21 RODO),

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonejzgody przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z   powyższych   uprawnień   można   skorzystać   bezpośrednio   w   siedzibie Administratora   lub   za   pośrednictwem   poczty   tradycyjnej   lub   kierując korespondencję do Administratora.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia przez Ciebie z nami umowy i do prawidłowego świadczenia przez nas dla Ciebie usług. W przypadku, kiedy nie podasz nam swoich danych niebędziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i tym samym nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub do innych organizacji międzynarodowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nigdy nie będziemy korzystać z informacji wprowadzonych i przechowywanych w Usłudze w celach innych niż świadczenie Usługi. Nigdy nie będziemy sprawdzać historii   działań   poszczególnych   użytkowników   z   wyjątkiem   rozwiązywania problemu   lub   naprawiania   błędu   w   Usłudze   lub   sprzęcie.   Te   informacje wykorzystywane  są  do  poprawiania  funkcji,   sposobu  działania  Usługi,   bądź poprawienia interfejsu użytkownika. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym   procesom   podejmowania   decyzji,   w   tym   w   formie profilowania.