Regulamin promocji "LATO 2024"

Wszelkie pytania lub niejasności związane z niniejszym dokumentem prosimy zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres:  info@soccerskills.pro

§1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i zasady uczestniczenia w promocji „LATO 2024” (dalej: „Promocja”).

2.     Organizatorem Promocji jest SPM Services prosta spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 0000991610, NIP: 5472233116, REGON: 523088636, (dalej: „Organizator”).

3.     Fundatorem nagród w Promocji jest Fundacja Polish Soccer Skills z siedzibą w Warszawie, al. Księcia J. Poniatowskiego L01.061, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 0000428298, NIP: 7010350314, REGON: 146236821, (dalej: „Fundator”).

4.     W trakcie trwania Promocji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Bielsku-Białej, ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała oraz na stronie internetowej https://soccerskills.pro. Każda osoba ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.

5.     Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację przez uczestnika (dalej: „Uczestnik”) wszystkich postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Promocji.

6.     Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.     Promocja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Promocja jest prowadzona poprzez stronę internetową Organizatora pod adresem: https://soccerskills.pro,w aplikacji Soccer Skills PRO, a także poprzez stronę internetową Fundatora https://soccerskills.pl

§2 Zasady promocji

1.     Promocja trwa od 1 lutego 2024 r. do 15 sierpnia 2024 r. („Czas trwania Promocji”).

2.     W ramach Promocji Fundator wyda kody promocyjne na bezpłatną subskrypcję aplikacji Soccer Skills PRO w wersji PREMIUM na rok („Kody promocyjne”) każdej osobie, która zakupi obóz stacjonarny lub wyjazdowy organizowany przez Fundatora w Czasie trwania Promocji.

3.     Kody promocyjne są przyznawane Uczestnikom po zaksięgowaniu przez Fundatora płatności za zakup obozu stacjonarnego lub wyjazdowego oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki prywatności Organizatora dostępnej pod adresem: https://soccerskills.pro.

4.     Po upływie trzymiesięcznego okresu bezpłatnej subskrypcji wskazanym w ust. 2 Regulaminu, subskrypcja zmienia się na płatną wersję z rocznym terminem trwania. Celem zrezygnowania z płatnej subskrypcji aplikacji Soccer Skills PRO w wersji PREMIUM, Uczestnik powinien zrezygnować z niej za pośrednictwem aplikacji co najmniej na 7 dni przed upływem bezpłatnego trzymiesięcznego okresu subskrypcji.

5.     Wysyłkę kodu promocyjnego dokonuje Fundator na zlecenie Organizatora po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 i po uzyskaniu danych e-mail Uczestnika.

6.     Koszt dostawy ponosi Fundator.

7.     Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, w tym zmianę tych danych przed doręczeniem Kodu promocyjnego innych danych uniemożliwiających lub opóźniających jego przekazanie.

8.     Kody promocyjne nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.

9.     Każda osoba może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Promocji. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia stosownych dokumentów. Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z wydaniem Kodu promocyjnego objętego Promocją, do czasu spełnienia przez Uczestnika zobowiązań wymaganych do uzyskania Kodu promocyjnego objętego Promocją.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku wystąpienia wątpliwości w odniesieniu do naruszenia postanowienia §2 ust. 7 niniejszego Regulaminu lub w innych przypadkach, gdy dojdzie do naruszenia postanowień Regulaminu lub gdy realizowanie Promocji z jego udziałem jest niemożliwe, znacznie utrudnione albo doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów.

12.  W przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji z przyczyn, o których mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje ponownie prawo do udziału w Promocji.

13.  Podanie adresu e-mail przez Uczestnika jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych stosownymi przepisami prawa i Regulaminem.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyny. O zmianie terminu zakończenia Promocji Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://soccerskills.pro oraz w aplikacji Soccer Skills.

§3 Postępowanie reklamacyjne

1.     Reklamacje powinny być składane na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu powyżej lub na adres mailowy info@soccerskills.pro w ciągu 7 dni od do dnia zakończenia Promocji.

2.     Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1, nie będą uwzględniane przez Organizatora.

3.     Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres zamieszkania oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania.

4.     O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na piśmie przesłanym na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym, w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia mu reklamacji. Wynik postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, na zasadach ogólnych.

§4 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.     W ramach Promocji Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji.

2.     Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Promocji należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:

a)     udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora https://soccerskills.pro;

b)    umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem za pośrednictwem Strony.

3.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia strony internetowej Organizatora.

4.     Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach Promocji jest posiadanie:

a)     zainstalowanej przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome;

b)    dostępu do Internetu;

c)     adresu e-mail;

d)    standardowego systemu operacyjnego.

5.     Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

6.     Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Promocji może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

7.     Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

8.     Organizator nie odpowiada za ograniczenia w przepustowości łącz internetowych wykorzystywanych do udziału w Promocji, utrudnienia związane z obciążeniem serwera oraz baz danych lub inne problemy techniczne, które mogłyby utrudnić udział w Promocji lub też wydłużyć czas dostępu do Promocji i jego poszczególnych elementów.

9.     Organizator informuje, że system informatyczny wykorzystywany do realizacji założeń Promocji może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Uczestnika. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Promocji. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach polityki cookies zawartych na Stronie.

10.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Organizatora lub przez zakładkę kontakt na stronie internetowej Organizatora.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1.     Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Promocji i działań marketingowych.

2.     Administratorem danych osobowych jest Organizator – SPM Services prosta spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 0000991610, NIP: 5472233116, REGON: 523088636.

3.     Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Organizatora.

4.     Dane osobowe w zakresie danych identyfikujących Uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu tj. w celu:

a) realizacji Promocji i obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;

b) marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c) zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Promocji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5.     Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich poprawiania i żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

6.     Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji.

8.     Każda zgoda może być przez Uczestnika w dowolnym czasie odwołana poprzez zgłoszenie dokonane na adres/adres e-mail Organizatora, przy czym odwołanie którejkolwiek ze zgód wyrażonych przez Uczestnika przed przesłaniem Kodu promocyjnego objętego Promocją będzie powodowało utratę prawa do jej otrzymania.

9.     W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@soccerskills.pro.

§6 Postanowienia końcowe

1.     Niniejsza Promocja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

2.     Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

3.     Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestnika na Stronie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników.

4.     W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.     Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.